Old Testament / Religious Windows


Faithful David

2076

Faithful David

View

Moses Framed

2790

Moses Framed

View

A New Revelation

3537

A New Revelation

View

The First Passover

3753

The First Passover

View

Old Testament Accounts

4148

Old Testament Accounts

View

Moses

4163

Moses

View

Banished from Eden

4164

Banished from Eden

View

The Burning Bush

5404

The Burning Bush

View

Prayer of Azariah

1735

Prayer of Azariah

View

Moses and the Serpent on the Rod

3754

Moses and the Serpent on the Rod

View

David Playing the Harp to Saul

6251

David Playing the Harp to Saul

View

Samson and Delilah

6262

Samson and Delilah

View

Eli and Samuel

2069

Eli and Samuel

View

Faithful Esther

2071

Faithful Esther

View

Holy Laws

10075

Holy Laws

View

Samuel and Eli

2073

Samuel and Eli

View

Samuel Anointing David

2074

Samuel Anointing David

View

Faithful Joseph

2075

Faithful Joseph

View

Old Testament Stained Glass Imagery

2405

Old Testament Stained Glass Imagery

View

Cyrus and Ezra

3250

Cyrus and Ezra

View