Saints Page 3 / Religious Windows


Saint Thaddeus

4554

Saint Thaddeus

View

James the Younger

4555

James the Younger

View

Saint Thomas

4557

Saint Thomas

View

St. Bartholomew

4558

St. Bartholomew

View

Matthew, or Levi

4559

Matthew, or Levi

View

John the Beloved

4560

John the Beloved

View

Saint Philip

4561

Saint Philip

View

Andrew the Fisherman

4578

Andrew the Fisherman

View

The Apostle Saint Thomas

4581

The Apostle Saint Thomas

View

Philip and James the Younger

4625

Philip and James the Younger

View

St. Philip

4626

St. Philip

View

St. James the Younger

4627

St. James the Younger

View

Saint Anthony's Vision

4641

Saint Anthony's Vision

View

The Rose of Lima

4645

The Rose of Lima

View

St. Francis and the Madonna

4647

St. Francis and the Madonna

View

Francis and Madonna

4652

Francis and Madonna

View

Baby Jesus and the Saints

4775

Baby Jesus and the Saints

View

Everlasting Faith

4776

Everlasting Faith

View

Hope for the World

4781

Hope for the World

View

The Saint and the Angels

4789

The Saint and the Angels

View