Saints Page 6 / Religious Windows


St. Antonius and St. Joseph

2412

St. Antonius and St. Joseph

View

St. Hedwig and St. Kunigunde

2413

St. Hedwig and St. Kunigunde

View

Saint Cecilia and Saint Salomea

2414

Saint Cecilia and Saint Salomea

View

St. Francis and St. Casimir

2415

St. Francis and St. Casimir

View

Saint John the Baptist and Symbols

2422

Saint John the Baptist and Symbols

View

St. Elizabeth

2442

St. Elizabeth

View

Saint Joseph 1

2479

Saint Joseph 1

View

St. Cecilia Playing a Lute

3154

St. Cecilia Playing a Lute

View

Saint Tarcisius

3195

Saint Tarcisius

View

Saint Petrus

3244

Saint Petrus

View

Arched Saint Paul

3247

Arched Saint Paul

View

Gothic Praise

3255

Gothic Praise

View

Margaret Mary and the Sacred Heart

3310

Margaret Mary and the Sacred Heart

View

Blessed Virgin and St. Agnes

3311

Blessed Virgin and St. Agnes

View

St. Cecilia with Green Halo

3315

St. Cecilia with Green Halo

View

Pope and Saint Francis Adoring the Baby Jesus

3318

Pope and Saint Francis Adoring the Baby Jesus

View

St. Therese

3333

St. Therese

View

Saint Albert the Great

3401

Saint Albert the Great

View

Angelic Choir

3425

Angelic Choir

View

St. Cecilia Pieces

3460

St. Cecilia Pieces

View