Saints Page 5 / Religious Windows


The Patron of Tax Collectors

13689

The Patron of Tax Collectors

View

Saint Aloysius Praying

14037

Saint Aloysius Praying

View

Victory for Saint George

14043

Victory for Saint George

View

St. George faces the Dragon

14071

St. George faces the Dragon

View

Josephine Bakhita

14558

Josephine Bakhita

View

Saint John Vianney

14563

Saint John Vianney

View

Christ and the Saints

14582

Christ and the Saints

View

Saint Basil of Caesarea

14596

Saint Basil of Caesarea

View

St. Gregory

14619

St. Gregory

View

St. John Chrysostom

14620

St. John Chrysostom

View

St. Francis Receiving the Stigmata

14693

St. Francis Receiving the Stigmata

View

Saint Francis with the Birds

14816

Saint Francis with the Birds

View

Banishing the Snakes

1824

Banishing the Snakes

View

St. Agnes

1880

St. Agnes

View

The Saint Anthony of Padua

1881

The Saint Anthony of Padua

View

Leaving Calvary

2028

Leaving Calvary

View

Embrace

2029

Embrace

View

Anne and the Angel

2031

Anne and the Angel

View

Joachim and the Angel

2034

Joachim and the Angel

View

Saint Therese Sacristan

2058

Saint Therese Sacristan

View