Saints Page 5 / Religious Windows


The Patron of Tax Collectors

13689

The Patron of Tax Collectors

View

Saint Aloysius Praying

14037

Saint Aloysius Praying

View

Victory for Saint George

14043

Victory for Saint George

View

St. George faces the Dragon

14071

St. George faces the Dragon

View

Banishing the Snakes

1824

Banishing the Snakes

View

St. Agnes

1880

St. Agnes

View

The Saint Anthony of Padua

1881

The Saint Anthony of Padua

View

Leaving Calvary

2028

Leaving Calvary

View

Embrace

2029

Embrace

View

Anne and the Angel

2031

Anne and the Angel

View

Joachim and the Angel

2034

Joachim and the Angel

View

Saint Therese Sacristan

2058

Saint Therese Sacristan

View

St. Therese Communion

2059

St. Therese Communion

View

St. Therese Blessed Sacrament

2060

St. Therese Blessed Sacrament

View

The Baptist, John

2077

The Baptist, John

View

Matthew the Evangelsit

2292

Matthew the Evangelsit

View

Christ and Saint Margaret Mary Alacoque

2302

Christ and Saint Margaret Mary Alacoque

View

Paul in Green

2386

Paul in Green

View

St. Francis

2392

St. Francis

View

Christ and John of Patmos

2404

Christ and John of Patmos

View